Privacy Policy

PRIVACYBELEID WELROOS MEDIA

Versie 1.1


Deze pagina is voor het laatst aangepast op 8 mei 2018.


https://www.welroosmedia.nl


Over ons privacybeleid

Welroos Media geeft veel om jouw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het

verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze

diensten hebben verzameld. Wij stellen jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan

derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Welroos

Media. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 08/05/2018, met het publiceren van een nieuwe

versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door ons

worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze

gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan je uit op welke wijze wij jouw gegevens

opslaan en hoe wij jouw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou

aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als je vragen hebt over ons privacybeleid kan je contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, je

vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan je lezen op welke wijze wij jouw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke

beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.


Webwinkelsoftware


WooCommerce

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor

Argeweb. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze

partij gedeeld. Argeweb heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen jouw

gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Argeweb is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben

gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de

toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van

data te voorkomen.


WooCommerce

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce, wij hosten onze webwinkel op een server in eigen

beheer. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie

van gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan in ieder geval uit de toepassing

van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te

voorkomen.


Webhosting

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Argeweb. Argeweb verwerkt persoonsgegevens namens ons en

gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik

van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Argeweb heeft passende technische en organisatorische

maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Argeweb is

op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.


E-mail en mailinglijsten


La Posta

Onze website maakt gebruik van La Posta, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die je ontvangt van

onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van La Posta. La Posta zal jouw naam en e-mailadres

nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is

verzonden vind je de ‘unsubscribe’ link. Als je hier op klikt zal je geen e-mail meer van onze website ontvangen. Dit kan

de functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Je persoonsgegevens worden door La Posta beveiligd

opgeslagen. La Posta maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails

worden geopend en gelezen. La Posta behoudt zich het recht voor om jouw gegevens te gebruiken voor het

verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.


Payment processors


Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van

Mollie. Mollie verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of

creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je

persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de

dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle

hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van

toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart jouw

gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.


Beoordelingen


WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als je een review achterlaat via WebwinkelKeur dan ben

je verplicht om jouw naam, e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review

aan je bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert jouw naam en woonplaats eveneens op de eigen

website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met je opnemen om een toelichting op jouw review te geven.

In het geval dat wij je uitnodigen om een review achter te laten delen wij jouw naam en e-mailadres met

WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel je uit te nodigen om een review achter te laten.

WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te

beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening

derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde

waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de

onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.


Verzenden en logistiek


PostNL

Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om jouw pakket bij je te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de

diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres en

woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de

overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL jouw gegevens ook aan deze partijen

ter beschikking.


DHL

Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om jouw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de

diensten van DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres en

woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de

overeenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt, stelt DHL jouw gegevens ook aan deze partijen ter

beschikking.


Facturatie en boekhouden


Gripp

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van

Gripp. Wij delen jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot jouw bestelling. Deze

gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Voor onze bijhouden van onze administratie

en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Gripp. Wij delen jouw naam, adres en

woonplaatsgegevens en details met betrekking tot jouw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het

administreren van verkoopfacturen. Jouw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen.

Gripp is tot geheimhouding verplicht en zal jouw gegevens vertrouwelijk behandelen. Gripp gebruikt jouw

persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking


Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de

verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die jij verstrekt. Wij gebruiken jouw gegevens niet voor

(gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op jouw verzoek -

op een later moment contact met jw op te nemen, vragen wij je hiervoor expliciet toestemming. Jouw gegevens worden

niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.

Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed

of wettelijke verplichting.


Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening

verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld jouw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen

persoonsgegevens.


Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Welroos Media op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen

van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij

gedwongen jouw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen

verzetten.


Bewaartermijnen

Wij bewaren jouw gegevens zolang je klant van ons bent. Dit betekent dat wij jouw klantprofiel bewaren totdat je aangeeft

dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten

als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met jouw

(persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot jouw klantprofiel en documenten die wij naar aanleiding van jouw

opdracht hebben vervaardigd.

Jouw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb jij als betrokkene bepaalde rechten met

betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke

rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar jouw bij ons reeds

bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te

ontvangen, zullen wij je vragen jezelf te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in

het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van

gegevens ontvang je in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij

jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.


Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe

herleidbaar zijn, in te zien. Je kan een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je

ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons

bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich

hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.


Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe

herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kan een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor

privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij

je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.


Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe

herleidbaar zijn, te beperken. Je kan een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken.

Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij

ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot jij de beperking opheft niet langer worden verwerkt.


Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe

herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kan een verzoek met die strekking doen aan onze

contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt

ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die wij

hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid

kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van

databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.


Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of

in opdracht van Welroos Media. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in

afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van

gegevens die wij (laten) verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden

onderworpen. Wij verwerken jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening

dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij

gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze

verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij

hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.


Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze

privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest

recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met

betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Welroos Media

Karstraat 14

6665 LD DRIEL

Nederland


T 026-202 23 44

E info@welroosmedia.nl


Contactpersoon voor privacyzaken

Vincent van Welie

De waardering van www.welroosmedia.nl bij Webwinkel Keurmerk Klantbeoordelingen is 10.0/10 gebaseerd op 6 reviews.